Chrisse Candolin

1133

Ympäristöliike Helsinki

Laajasalo

Chrisse Candolin

Olen ammattikuvataiteilija ja kulttuurituottaja. Isoäiti.

Olen suunnittelemassa uutta luovaa, ekologisesti kestävää, älykkään asumisen yhteisökorttelia Helsinkiin. Olen aina ollut kiinnostunut ekologisesta suunnittelusta, hyvästä rakentamisesta ja arkkitehtuurista sekä toimivasta hyvinvointiyhteiskunnasta jossa asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon on keskeisellä sijalla.

Helsingin kaupunginosien on tarjottava erilaisia asumisympäristöjä asukkailleen: Urbaania historiallista keskustaa; puutarhakaupunginosia sekä metsälähiötä. Eri kaupunginosien profiileja ei siten saa latistaa tai samankaltaistaa huonon kaavoituksen tai tiivistämisen mantran kautta; kaupungin vetovoima syntyy sen mahdollisuuksista tarjota näitä monimuotoisia ja toisistaan eroavia asumisympäristöjä asukkailleen.

Niiden omaleimaisuus on kaavoituksessa ehdottomasti säilytettävä.

Kotisivu:
https://www.facebook.com/chrissecando

Puolue/lista:
Ympäristöliike Helsinki

Ehdokasnumero:
1133


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Lähden siitä että tällä myös suojellaan Hgin eri lähiöiden omaleimaista lähiluontoa sen koko laajuudessaan.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Suomessa on kehitettävä kuntien elinvoimaisuutta niin että asukkaat saavat toimeentulonsa siellä missä asuvat.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Kaupungin on kasvatettava hiilinielujaan entisestään.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kaupungin on kasvatettava hiilinielujaan ei vähennettävä niitä jo kansallisen kaupunkipuisto-suunnitelmankin mukaisesti.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Helsingin on kasvatettava hiilinielujaan ei vähennettävä niitä. Vanha metsä ei palaa elinaikanammme jos se kaadetaan.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Helsingissä on tuhansia neliöitä tyhjää toimistotilaa.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin kenttää tarvitaan kevyen liikenteen kenttänä jatkoissakin. Alueen luontoarvot ainutlaatuiset.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Jotakin muuta: Parkkipaikalle lasista talvipuutarha-paviljonkia ja ulos puistoja, kävely, ja -pyöräteitä.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Baanan Kaupunginalue on jo valmista vanhaa ja arvokasta sinällään, ei tarvitse enää "kehitellä" lainkaan.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

4. Muu vastaus. Alueelle pitkänomainen lasinen matalahko kävelypaviljonki torin poikki sateen ja tuulen suojaksi; ympärille puita runsaasti.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Nykyinen yleiskaava ei enää vastaa ilmastokriisin ja pandemian aikakauden vaatimuksiin. Raakamaata rakentamiseen ei enää voi kaupungin viheralueilla, puistoissa ja aukioilla olla.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Rakennusliikkeillä pelkästään taloudelliset intressit. Kaavoitus ja suunnittelu on monialaista toimintaa johon liittyy sekä sosiaalipsykologiaa, lääketeidettä, biologiaa, ekologiaa, kaavoitushistoriaa ja arkkitehtuurin aakkoset. Rakennuttajat eivät osaa enää arkkitehtuurin aakkosia, niitä keinoja joilla rakennettiin ennenvanhaan hyvää, kestävää ja kaunista. Yksi arkkitehtuurin perus on: Tila tai tori joka liittyy rakennukseen tai on suunniteltu rakennetun alueen viereen on arkkitehtuuria. Pelkkä rakennus ilman tilaa on rakennusmassaa.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Toimin uskollisena omiin periaatteisiini: haluan luoda ihmiselle ja ympäröivälle luonnolle kaikkine eliölajeineen mahdollisimman hyvää ympäristöä. Sen olen lapsenlapsilleni velkaa.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

KAIKKEA. ELÄMÄÄ.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Koko vanha vihreä ydinkeskusta, merellisen Hgin saaristoluonto, kaikki metsälähiöt ja tietenkin oma kotipaikkani Laajasalon luontoarvot.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Rakentamisen laatuun ja ulkonäköön on myös kiinnitettävä huomiota. Helsinki on alun perin rakennettu panostamalla korkeatasoiseen laatuun, osaamiseen, ja rakentamiseen. Tänään rakentamisen laatu tai ulkonäkö ei ole kunniaksi kaupungillemme.