Dolf Assmann

774

Vihreät

Tapanila

Olen 64-vuotias kirjastonhoitaja ja työskentelen Helsingin yliopiston kirjastossa. Olen ehdolla kuntavaaleissa, jotta Helsinki säilyisi viihtyisänä ja luonnonläheisenä kaupunkina. Tärkeitä teemoja minulle ovat lähiluonto, lähikirjastot, kulttuuri ja mielenterveyspalvelut.

Kotisivu:
https://ehdokkaat.vihreat.fi/dolf.assmann

Puolue/lista:
Vihreät

Ehdokasnumero:
774


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Kansallinen kaupunkipuisto turvaisi Helsingin luontoarvojen säilymisen ja suojelisi myös ekologisia käytäviä viheralueiden välillä.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Helsinkiin kyllä tarvitaan lisää asuntoja, mutta jos asuntorakentamisen vuosittainen tavoite on liian korkea, se aiheuttaa vääjäämättä paineita luonto- ja virkistysalueisiin sekä kulttuuriympäristöihin. Haluan, että Helsinki säilyy viihtyisänä ja vehreänä kaupunkina. 6000-7000 asuntoa vuodessa saattaisi olla sopiva määrä.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuisto on tavattoman suosittu virkistysalue ja kaupunkilaisten henkireikä. Se meidän on säilytettävä tuleville sukupolville.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alue on tärkeä virkistys- ja luontoalue alueen asukkaille. Puistosta tulisi säilyttää niin paljon kuin mahdollista. Pikaraitiotietä pidän tärkeänä liikennehankkeena, jolla pyritään vähentämään yksityisautoilua.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Olisi pyrittävä löytämään ratkaisu, jossa puistoa säästetään niin paljon kuin mahdollista.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Arvokkaat kalliokohteet on säilytettävä, mutta junaradan varteen lähelle Pasilan asemaa voi kyllä rakentaa.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Asiastahan on jo päätetty ja alueen rakentamisen vähentäminen voi olla vaikeaa. Alueella on paljon luontoarvoja, jotka pitää pyrkiä säilyttämään niin hyvin kuin mahdollista.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä. Puistoja ja kävelyteitä, sillä rannat on pidettävä kaupunkilaisten käytössä. Jos tämä otetaan huomioon, Arkkitehtuuri- ja desingmuseo voisi sopia Eteläsatamaan.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen). Aukio on vanhaa ratapihaa ja sille voi rakentaa maltillisesti jalankulkijoiden liikkumisen ehdoilla. Tarpeettoman korkeaa ja massiivista rakentamista tulee välttää.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Pääosin se on toimiva, mutta asemakaavoissa on huolehdittava lähiluonnosta ja pyrittävä maltilliseen rakentamiseen. Jo rakennettujen alueiden yhteyteen rakennettaessa on otettava huomioon alueen ominaispiirteet ja rakennushistoriallinen merkitys. Samoin asukkaiden mielipidettä on kuultava.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Rakentamisessa Helsingin täytyy pitää tiukasti kiinni omasta päätösvallasta. Kaavoituksesta päättävät kaupunkilaisten valitsemat poliitikot.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Puolueellani ei ole ryhmäkuria, jos olisi mielestäni huono, olisin valmis hylkäämään hankkeen. Keskustelemalla voidaan kuitenkin usein saada kompromissi aikaan.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Olen ollut 50 vuotta aktiivi luonto- ja lintuharrastaja ja olen ylpeä siitä, että kotikaupunkini on säilynyt niin vehreänä ja että täällä on säilynyt niin paljon hienoja luontokohteita. Helsingissä pesii noin 150 lintulajia ja voisimme tehdä siitä Euroopan lintupääkaupungin. Olen kirjoittanut aiheesta blogin https://ehdokkaat.vihreat.fi/dolf.assmann/2021/03/29/helsingista-euroopan-lintupaakaupunki/

Paitsi hyvinvointi- ja virkistysarvoa, luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo ja ilmastokriisin torjuminen ja elonkirjon suojelu ovat aikamme suuria kysymyksiä. Niiden eteen voidaan tehdä paljon myös kuntatasolla.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Lintuharrastukseni alkoi 50 vuotta sitten Viikin ja Vanhankaupunginlahden alueilla ja se on edelleen rakkain retkikohteeni Helsingissä. Muita tärkeitä paikkoja ovat Kallvikinniemi, Haltialan-Niskalan alue ja monet Helsingin edustan saaret.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Ilmastonäkökulma ja luonnon monimuotoisuus on otettava poikkileikkaavaksi teemaksi kaikkeen päätöksentekoon. Meillä on Helsingissä upea ja monipuolinen luonto. Suojellaan ja varjellaan vehreää Helsinkiä, yhtä hyvinvointimme lähdettä.