Emma Ringbom

729

Svenska folkpartiet i Finland

Taka-Töölö

Olen 29-vuotias partiolainen ja diplomi-insinööri, töölöläinen, joka haluaa tehdä töitä toimivan, turvallisen ja viihtyisän kaupungin eteen.

Helsingin uudisrakentamisen tulee hyödyttää asukkaita, ei sijoitusyhtiöitä, ja sen tulee kunnioittaa kuttuuri- ja ympäristöarvoja.

Kotisivu:
https://www.facebook.com/emmaringbom.sfp

Puolue/lista:
Svenska folkpartiet i Finland

Ehdokasnumero:
729


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Helsingin uudisrakentamisen tulee hyödyttää asukkaita, ei sijoitusyhtiöitä, ja sen tulee kunnioittaa kulttuuri- ja ympäristöarvoja. Helsinkiä tulee rakentaa kestävällä tavalla, sopusoinnussa luonnon kanssa.

Helsingin saaristo, Unesco-perintökohde Suomenlinna erityisenä helmenä mukaan lukien, tulee rauhoittaa. Täten säilytetään merellisen Helsingin edusta avoimena ulappana.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Meidän tulee rakentaa Helsinkiä kestävällä tavalla, sopusoinnussa luonnon kanssa. Emme tarvitse suuria halvalla ja hutiloiden rakennettuja kaupunginosia vailla viheralueita, alueita jotka pian vaativat lisäpanostuksia korjauksiin tai joista tulee asukkailleen epämieluisia.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuisto on Helsingin keuhkot ja asukkaiden suuresti arvostama alue. Pääsy liikuntareiteille ja luontoon edistää sekä asukkaiden henkistä että fyysistä terveyttä. Puisto on myös monien eläin- ja kasvilajien koti. Meidän tulee olla hyvin varovaisia laatiessamme suunnitelmia puiston lähistöön.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kaupunkibulevardeja ei saa rakentaa luonnon kustannuksella tai puistoja ja virkistysalueita poistamalla.

Paremmin suunnitellut bulevardit olisivat kuitenkin tärkeitä, koska kun Helsingin väkiluku kasvaa, pitää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiota myös lisätä, jotta kaupungin liikenne säilyy toimivana.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alue voitaisiin suunnitella siten, että arvokkaat ympäristö- ja luontoarvot säilytetään, samalla kun kaupunki saa kasvaa.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Arvioikaamme koronapandemian jälkeistä tilannetta ja tarkastelkaamme, millaisen tulevaisuuden Helsingin tulisi olla – en usko, että tarvitsemme lisää konttoreita.

Viher- ja virkistysalueemme ovat Helsingissä äärimmäisen tärkeitä, jotta turvaamme asukkaiden pääsyn luontoon – lähellä kotiaan. Alueet edistävät henkistä ja fyysistä terveyttämme, samalla kun ne tekevät kaupungista viihtyisän ja elävän.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Alue Malmissa, jolle asuntoja suunnitellaan, on paljon pelkkää lentokenttää laajempi. Alue voitaisiin suunnitella siten, että arvokkaat ympäristö- ja luontoarvot säilytetään, samalla kun kaupunki saa kasvaa.

Kaiken lentotoiminnan lakkauttaminen nykyvaiheessa on turhaa. Emme tiedä, mitkä modernin pääkaupungin tarpeet ovat kymmenen vuoden kuluttua. Vaihtoehtoisesti alueelle suunnitellusta tilapäisestä ratkaisusta voisi tulla pysyvä, eli kiitoradat muunnettaisiin puistoiksi ja liikunta- ja urheilualueiksi. Vanhat funkkisrakennukset tulee säilyttää.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä. Helsinki on asukkaitaan varten! Helsingin uudisrakentamisen tulee hyödyttää asukkaita, ei sijoitusyhtiöitä, ja sen tulee kunnioittaa kulttuuri- ja ympäristöarvoja. Haluan nähdä sellaista rakentamista, joka tuo luonnon ja meren asukkaiden lähettyville.

Viheralueemme ja saaristomme ovat Helsingissä äärimmäisen tärkeitä, jotta turvaamme asukkaiden pääsyn luontoon – lähellä kotiaan. Alueet edistävät henkistä ja fyysistä terveyttämme, samalla kun ne tekevät kaupungista viihtyisän ja elävän.

Mielestäni emme tarvitse lisää konttoreita, emme erityisesti kaupungin arvokkaimmille paikoille. Niiden tulee olla avoinna kaikille – ammatista ja tulotasosta riippumatta. Eteläsataman mahdolliset uudet rakennukset eivät saa ylimitoittaa tai rakentaa liian korkeiksi, vaan niiden täytyy sulautua merelliseen Helsinkiin.

Rakentakaamme Helsingin, josta voimme olla ylpeitä myös tulevaisuudessa.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Helsingin uudisrakentamisen tulee hyödyttää asukkaita, ei sijoitusyhtiöitä, ja sen tulee kunnioittaa kulttuuri- ja ympäristöarvoja. Haluan nähdä sellaista rakentamista, joka tuo palvelut asukkaiden lähettyville, esim. kirjastoja, terveyskeskuksia, kouluja, lähikauppoja ja kulttuuritoimintoja.

Kun Helsingin väkiluku kasvaa, pitää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiota lisätä, jotta kaupungin liikenne säilyy toimivana. Pyöräilyn lisäämisellä tavoitellaan viihtyisää ja elinvoimaista kaupunkia. Helsingin pyöräliikenneverkon suurimmat ongelmat ovat kantakaupungissa, jossa reitit ovat katkonaisia. Baanalle on tarvetta!!!

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen). Tämänhetkiset hotelli- ja toimistosuunnitelmat menevät ihan väärään suuntaan! Mielestäni emme tarvitse lisää konttoreita, emme erityisesti kaupungin arvokkaimmille paikoille. Niiden tulee olla avoinna kaikille – ammatista ja tulotasosta riippumatta.

Hanke on vakavasti ylimitoitettu. Esim. rakennuksien maksimikorkeus pitäisi laskea rautatieaseman korkeudelle. Uudisrakentaminen tulee myös hyödyttää asukkaita! Tähän sopisi paremmin esim. museo, puisto, nuorisotoimintaa tai helposti muunneltavissa olevia tiloja (tulevaisuutta ja tulevaisuuden tarpeita ajatellen).

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Voimme suunnitella ja rakentaa Helsingin, joka toimii ja josta voimme olla ylpeitä myös tulevaisuudessa!

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Helsingin uudisrakentamisen tulee hyödyttää asukkaita, ei sijoitusyhtiöitä tai rakennusliikkeitä. Rakentakaamme kaupungin ja asukkaiden ehdoilla, ei yhtiöiden tai liikkeiden!

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Vastuullisena poliitikkona tulee työskennellä kaupungin parhaaksi. Tulee myös ajaa asioita, joita on luvannut edistää kampanjansa aikana. Vahvoissa puolueissa on myös tilaa eriäville mielipiteille.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Helsingin luonto on minulle äärimmäisen tärkeä. Minut, mieheni ja corgimme näkee usein kuljeskelemassa Seurasaaressa tai keskuspuistossa, tai seikkailemassa Helsingin saaristossa.

Helsingin luonto on osa jokapäiväistä elämäämme. Ilman luontoa Helsinki ei enää olisi sama kaupunki. Jos tuhoamme Helsingin luonnon, tuhoamme Helsingin.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Helsingin saaristo ja rannat, mainittakoon erikseen Suomenlinna, Rajasaari ja Seurasaari. Töölönlahti, Meilahden vanha huvila-alue, keskuspuisto ja kalliot Olympiastadionin kupeessa.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Helsingin uudisrakentaminen tulee hyödyttää asukkaita, ei sijoitusyhtiöitä! Viheralueemme ovat tärkeitä, jotta turvaamme asukkaiden pääsyn luontoon – lähellä kotiaan. Alueet edistävät terveyttämme, samalla kun ne tekevät kaupungista viihtyisän ja elävän.