Hanna Varis

235

SDP

Viikinmäki

Olen 41-vuotias perheenäiti Viikinmäestä. Lähdin toista kertaa mukaan kuntavaaliehdokkaaksi, koska luottamustehtävät ovat minulle mielekäs tapa osallistua yhteiskunnan kehittämiseen.

Olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja työskentelen Kelan Kanta-palveluissa sertifiointivastaavana. Olen myös työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies. Vapaa-ajallani lenkkeilen koirani kanssa ja osallistun lasten harrastuksiin.

Minulle on tärkeää, että Helsingissä on lähiluontoa ja virkistysalueita jokaisen asukkaan ulottuvilla. Kuitenkin kaupunkia tulee jatkuvasti kehittää ja myös uutta rakentamista tarvitaan. Erityisen tärkeää on huolehtia, ettei eri asuinalueet pääse eriarvoistumaan.

Helsingillä on myös varaa tarjota hyvälaatuisia palveluita asukkailleen. Koronan jälkihoidossa lasten nuorten palveluihin on satsattava, jotta eniten kärsineet ikäluokat eivät jää väliinputoajiksi.

Kotisivu:
https://www.facebook.com/hannavarissdphelsinki

Puolue/lista:
SDP

Ehdokasnumero:
235


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Kansallinen kaupunkipuisto kannattaa edelleenkin perustaa. Keskuspuistoa ei pidä yhtään kaventaa. Lisäksi yhtenäisten viheralueiden säilyttäminen mahdollistaa mm. eläin. ja kasvilajiston monimuotoisuuden.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muu vastaus. Asuntorakentamisen tavoitetta tulee tarkentaa väestöennusteiden mukaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tavoitetta voisi jonkin verran laskea, koska koronan vuoksi on ollut aiempaa enemmän poismuuttoa Helsingistä.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuisto on kaupungin keuhkot. Sitä hyödynnetään paljon virkistyskäytössä. Lisäksi siellä asuu lajeja, joita ei muualla kaupungissa ole. Julkisen liikenteen sujuvuuden mahdollistamiseksi on hyvä rakentaa tunneliratkaisuja, kuten bussille 560 tehtiin.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. En luota bulevardisointiin. Esitetty rakennusmäärä oli lisäksi mielestäni liioiteltu. Rakentaminen sopii alueelle maltillisesti tehtynä.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Meri-Rastilan rakentaminen estää alueen slummiutumiskehityksen. Sinne tulisi kaavoittaa erityisesti omistusasumista, jotta väestöpohja olisi monimuotoisempi. Rakentamisen tulee olla kuitenkin maltillista, jotta luontoa jää riittävästi asukkaiden iloksi.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

4. Muu vastaus. Alue on keskeinen ja hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva alue. Rakentaminen sopii siihen paremmin kuin moneen muuhun suunniteltuun alueeseen.

Toimistorakentamista kuitenkin on syytä tarkastella uudestaan, koska korona on mahdollistanut laajamittaisen etätyöskentelyn.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Osa alueesta pitäisi säästää mahdollisimman luonnontilaisena, jotta uhanalaiset luontotyypit säilyvät. Myös ilmailutoiminnan jonkinlainen säilytäminen kannattaa tutkia.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Museoita (esim. Design-museo) ja Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä. Arvokkaille ranta-alueille tulee ensisijaisesti rakentaa julkisia tiloja ja puistoja.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Baana on tärkeä väylä kaupunkilaisille. Kevyen liikkumisen muotoja tulee tukea keskusta-alueella.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen). Keskustaa tulee kehittää ja erilaisia julkisia tiloja voidaan jatkossakin rakentaa. Suunnittelukilpailussa oli esillä myös rakennus, joka ei ollut liian suuri kyseiselle tontille.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Yleiskaava ei ole mielestäni riittävän selkeästi laadittu. Lisäksi se tulee päivittää nykyisten tarpeiden mukaiseksi.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Keskustan alueen kehittäminen tulisi pitää julkisen sektorin hallussa.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Politiikka on usein kompromisseja. Toimisin ensisijaisesti omatuntoni mukaan, mutta olen valmis neuvottelemaan mielestäni parhaasta kokonaisratkaisusta.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Liikun päivittäin Helsingin puistoissa koirani kanssa. Minulle on tärkeää, että asun vehreässä ympäristössä ja että pääsen kotoani helposti luontoon. Käy paljon koirapuistossa ja liikun perheen kanssa eri luontokohteissa.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Asun Viikinmäessä, joten liikun paljon Vantaanjoen varressa ja Longinojan ympäristössä. Lisäksi käyn lenkillä Viikin arboretumissa, Vanhankaupunginlahdella ja Viikin pelloilla. Ne ovat kaikki kivoja ja viihtyisiä paikkoja. Kun lähden kauemmaksi menen esimerkiksi Östersundomin Koirametsään tai Sipoonkorven kansallispuistoon.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Lähiluonnossa liikkuminen on tullut korona-aikana kaupunkilaisille entistä tärkeämmäksi. Virkistysalueiden pitää jatkossakin olla kaikkien helposti saavutettavissa.