Marko Ekqvist

378

Perussuomalaiset

Malminkartano

Asuinpaikkani on tällä hetkellä Malminkartano. Viihdyn alueella ja erityisesti Malminkartanon täyttömäki tarjoaa erinomaiset ulkoliikuntamahdollisuudet. Harrastan maastoestejuoksua (obstacle course racing) ja yksi päätreenimuoto tässä lajissa on portaiden kipuaminen lisäpainoilla.

Olen perusluonteeltani ratkaisukeskeinen ja rohkean realistinen kokeilija. Otan haasteet vastaan nöyrästi ja etenen vankkumattomasti tavoitetta kohti. Pidän tärkeänä avointa ja vuoropuhelua ylläpitävää johtamiskulttuuria. Kannustan ja edistän tiedolla johtamista kaikessa toiminnassa.

Kotisivu:
https://vaalit.ekqvist.fi

Puolue/lista:
Perussuomalaiset

Ehdokasnumero:
378


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Helsingin kaupungin tulisi hakea Kansallinen kaupunkpuisto -statusta Ympäristöministeriöstä. Tulevana valtuutettuna teen töitä, että näin tehdään.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Kaavoitussuunnitelmien taustalla olevat väestöennusteet tulisi tehdä siten, että niissä nojaudutaan virallisiin lähteisiin, kuten Tilastokeskuksen vastaaviin. Nyt tehty kaavoitussuunnitelmien pohjana oleva väestöennuste on toteutettu Helsingin tietokeskuksen toimittamana ja on ylimitoitettu. Tekemällä päätöksiä virheellisiin ennusteisiin pohautuen ei anna kovin hyvää kuvaa hallinnon toiminnasta.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuisto on ainutlaatuinen kokonaisuus ja se tulee säilyttää jälkipolville. Suunnitelmien mukaan ja nyt yleiskaavan linjaukset eivät tue tätä tavoitetta ja valtuutettuna tulen tekemään kaikille selväksi, että peruuttamattomien päätösten tekeminen ei ole millään tavoin perusteltua, varsinkaan kun suunnitelmat perustuvat virheellisiin lähtötietoihin.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuoren alue on ainutlaatuinen kokonaisuus ja suunnitelmat on tehtävä siten, että puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Pohjavedenpuiston vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella tulee säilyttää nykyisessä muodossaan ja mikäli rakentamiseen päädytään, niin perusteiden tulee olla todella vahvat. Nyt tehdyt väärät väestöennusteet eivät riitä perusteeksi.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. En pidä hanketta kovin kannatettavana asiana. Mikäli on pakko rakentaa, niin sitten radan puolelle Savonkatua. Silokallioita ei saa tuhota.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Huomauttaisin, että Helsinki ei ole tehnyt alueelle osayleiskaavaa. Nyt tehty kyseenalainen kaavarunko, joka perustuu virheellisiin väestöennusteisiin (kts. vastaukseni edellä).

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei tunnisteta tälläistä menettelyä. Kyseenalaisella kaavarunkomenettelyllä on pystytty ohittamaan yleiskaavaan sidotut selvitykset mm. luontoarvoja turvaaviin sisältövaatimuksiin.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Museoita (esim. Design-museo). Koronapandemian myötä on keskusteltu paljon ydinkeskustan elävöittämisestä. Ulkopuolisella rahoituksella hoidettuna museo voisi tuoda ydinkeskustaan kaivattua toimeliaisuutta ja alueen yrityksille kaivattua piristysruisketta koronakurimukseen.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. UrBaana -hankkeesta tulisi luopua.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan. En pidä tarkoituksenmukaisena tuhota kaupunginkeskustaa ylimoitoitetuilla hankkeilla.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Tuolloin yleiskaavan suunnitteluvaiheen taustatietojen virheellisyyksien johdosta näin tulisi toimia. Kestämätön tilanne koko kaupungin tasolla, koska jo nyt on päätöksiä sementoitu liiaksi virheellisiin lähtötietoihin pohjautuen. Ei anna kovin hyvää kuvaa kaupungin hallinosta ja päätöksentekokulttuurista.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. En kannata rakennusliikkeiden osallistumista kaavoitusprosesseihin.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Kaupunginvaltuutettuna toimin asioissa itsenäisesti ja tähän tulevaan tehtävääni mandaatti on saatu kaupungin asukkailta. Kantojen muodostamisessa on aina oltava hyvät perusteet ja pidän tärkeänä, että päätökset tehdään asukkaiden ehdoilla.

Toimintaproseduuri eriävien mielipiteiden osalta on olemassa ja mikäli sellainen tilanne tulee vastaani, niin toimin aina päätöksenteossa tiedollajohtamisen periaattein, kuten tähänkin asti olen toiminut. Hankkeiden taustatiedot ja vaikutukset ympäristöön, otan laajasti huomioon samoin vaikutukset työllisyyteen ja talouteen.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Helsingin luonto merkitsee minulle rauhoittumispaikkoja kiireen keskellä. Usein parhaimmat ideat ja kirjoitusaiheet saankin luonnossa liikkuessani. Helsingin lukuisat saaret ja ranta-alueet ovat upeinta Helsinkiä.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Keskuspuisto kokonaisuudessan, Malminkartanon täyttömäen alue. Lauttasaaren luonnonrannat, Töölön- ja Vanhankaupunginlahti. Tässä vain muutama mainitakseni.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Tulevana valtuutettuna pidän huolta, että Helsingin arvokkaat luonto- ja kulttuurialueet säilyvät myös tuleville sukupolville.