Tuulikki Tepora

1056

Kristillisdemokraatit

Pihlajamäki

Olen Kasvatustieteen maisteri ja tehnyt työurani luokanopettajana. Olen kahdeksan vuotta toiminut Kristillisdemokraattien Helsingin piirin puheenjohtajana ja kuulun puoluehallitukseen. Luottamustehtäviäni ovat Oy Asuntohankinta Ab hallituksen jäsenyys sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenyys.

Minulle ovat sydämen asia lapset ja nuoret. Turvallinen opinpolku kuuluu heistä jokaiselle varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutuksen päättymiseen saakka. Erityistukea tarvitsevien koululaisten pitää saada tarvitsemansa apu. Yksikään lapsi tai nuori ei saa syrjäytyä. Kiusaamiseen ja väkivaltaan pitää puuttua heti.

Ikääntyvien hyvä hoito omassa kodissa tai hoitokodissa on jokaisen oikeus. Omaishoitajien jaksamisesta pitä huolehtia järjestämällä loma- ja vapaapäiviä riittävästi. Pienituloisten omaishoitajien palkkaus verovapaaksi!

Malmin lentokentän luontoarvot ja kulttuuriperintö tulee säilyttää. Ammattilentäjien ja harrastajien koulutukseen tarvitaan alue, johon Malmin lentokenttä sopii. Avustuslentäjien tukikohta on tärkeä. Monipuolista yrittäjyyttä tulee kannustaa. Terminaalirakennus tarvitsee kunnollisen peruskorjauksen.

Helsingissä asuminen on kohtuuttoman kallista. Tarvitaan edullisia vuokra-asuntoja.

Pidetään huolta Helsingin viher- ja luontoalueista.

Kotisivu:
https://www.facebook.com/tuulikkitepora

Puolue/lista:
Kristillisdemokraatit

Ehdokasnumero:
1056


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. On esitetty uusi vaihtoehto VE Nyky+, mikä sopii paremmin Helsinkiin.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Pääkaupunki on kasvava alue ja tänne tarvitaan asuntoja.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muu vastaus. Keskuspuiston lähialueiden asukkaiden mielipiteet tulee ottaa huomioon, kun Keskuspuiston rakentamisesta on kyse.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuori on esimerkki alueesta, missä asukkaat ovat hyvin aktiivisesti halunneet vaikuttaa alueen rakentamissuunnitelmiin. Heidän ääntään pitää kuunnella.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Ainutlaatuinen luontoalue ja vanha mustakivikallio pitää säilyttää.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kannatan hallittua rakentamista historiallista kalliota ja luontoa säästäen.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Ainutlaatuinen luonto ja arvokas kulttuuriperintö tulee säilyttää. Alueen maaperä ei sovi asuinrakentaamiseen. Terminaali pitää peruskorjata hyvään kuntoon.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Puistoja ja kävely-/pyöräteitä. Jos rakennetaan museo, se ei saa olla korkea ja sen pitää olla maisemallisesti kaunis ja vaalea kokonaisuus, mikä sopii olemassa olevaan ympäristöön.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Asukkaat ovat ilmaisseet oman kantansa. Kaupungin päättäjien tulee ottaa perusteltu mielipide huomioon.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen). Olen nähnyt kaavan suunnitelmasta Elielin aukion rakentamiseen. Kannatan vain tarpeellista ja aluetta korostavaa maltillista rakentamista.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

4. Muu vastaus. Mikä toimii ja hyväksi havaitaan, voidaan säilyttää. Mikä ei toimi ja on tarpeetonta, sen tilalle laadittava uusi yleiskaava.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muu vastaus. Rakennusliikkeet toimivat business edellä. Rakennetaan halvasti. Rakennusliikkeet voivat jonkin verran osallistua kaavoitukseen joissakin tilanteissa, mutta ei määräävästi.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muu vastaus. Huonoa en kannata ja olisin valmis hylkäämään. Tarvitaan asiantuntijoiden lausuntoihin sysällistä perehtymistä, jotta hylkäämispäätösolisi perusteltu. Pelkkä mutu-tuntumakaan ei riitä.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Helsinki, Suomen pääkaupunki, voi olla hyvä esimerkki suurkaupungista, jossa puistot, metsät, niityt ja viheralueet tasapainottavat kaupunkimiljöötä ja antavat mahdollisuuden kokea luontoa, oppia tuntemaan lajien monipuolisuutta ja virkistyä.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Meren rannat ja saaret mielenkiintoisine historioineen ja luontoineen.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

hyvinhoidetun, luontoystävällisen Pohjolan valkean kaupungin, joka tarjoaa arvokasta kulttuuria ja monipuolista luontomaisemaa sekä helsinkiläisille että vierailijoille