Tuulikki Vuorinen

1062

Kristillisdemokraatit

Tapanila

Olen ehdolla kaupunginvaltuutetun tärkeään tehtävään. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy sekä ikäihmisten hyvä hoito ja huolenpito ovat minulle sydämen asia. Mielestäni laadukas koulutus ja varhaiskasvatus ovat investointi tulevaisuuteen. Arvostan luonnon läheisyyttä, kaavoituksessa väljyyttä ja vihreyttä.

Olen syntyperäinen helsinkiläinen, puoliso ja kolmen nuoren äiti. Työskentelen opettajana sosiaali- ja terveysalalla, lisäksi minulla on työkokemusta terveydenhuoltoalalta ja seurakuntatyön tuntemusta. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja-diakonissa ja terveydenhoitaja.

Toimin kaupunginvaltuustossa varavaltuutettuna, olen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsen, kirkkovaltuutettu ja seurakuntaneuvoston jäsen. Vapaa-ajallani hiljennyn mielelläni Tuomasmessussa, jossa toimin myös vapaaehtoistehtävissä. Lenkkeily ja musiikki ovat minulle henkireikä.

Kotisivu:
https://vaalit.kd.fi/2021/nayta/10445/

Puolue/lista:
Kristillisdemokraatit

Ehdokasnumero:
1062


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Ajattelen, että kansallisten kaupunkipuistojen tavoite säilyttää suomalaista kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina, eheinä kokonaisuuksina myös tuleville sukupolville, on perusteltua ja kannatettavaa. Tavoite tukee myös kestävää kaupunkisuunnittelua ja rakentamista.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Helsinkiin syntyy runsaasti asuntoja samalla kun muuttotappio kehyskuntiin kasvaa. Ympäristön ja luonnon kannalta kestävää rakentamisen tasoa ja vauhtia tulee arvioida kriittisesti. Mitä enemmän tavoittelemme rakentamista, sitä kovemmat paineet kohdistuvat asukkaille tärkeisiin luonto- ja virkistysalueisiin sekä kulttuuriympäristöihin. Asuinalueen lähiluonnon hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia. Mielestäni kaupunginosien omaleimaisuus tulee huomioida nykyistä paremmin.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

Luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä asumisviihtyvyyden tavoitteet kulkevat käsi kädessä. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet luonnon kiistattomat hyödyt ihmisen hyvinvoinnille. Luonnossa liikkumisella on osoitettu olevan lukuisia hyötyjä sekä fyysiselle terveydelle että mielenterveydelle. Erityisen tärkeää on helposti saavutettava lähiluonto.

Rakentamalla kaupunkien viheralueille heikennetään ulkoilumahdollisuuksia kodin lähellä ja leikataan suoraan tärkeästä hyvinvoinnin lähteestä. Kaupunkien viheralueet auttavat myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja esimerkiksi hulevesien ja ilmanlaadun hallinnassa. Ympäristö on vetovoimana arvo, jolla on potentiaalisten asukkaiden kannalta erittäin suuri merkitys.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Merkittävimmät luontoalueet ja ekologiset verkostot kuten liito-oravan ydinalueet, arvokkaimmat kalliometsäalueet ja Mätäjoen ympäristö tulee turvata.

Lisäksi tulee varmistaa Talin ja Riistavuorenpuiston välisen ekologisen viheryhteyden toimivuus riittävällä leveydellä ja laadulla sekä Riistavuoren metsäisen puiston säilyttäminen liito-oravien elinympäristönä ja asukkaiden virkistysalueena.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Helsingin ja Vuosaaren uusillekin asukkaille tulee turvata myös tulevaisuudessa riittävät virkistys- ja luontoalueet arkireiteillä, kodin lähellä. Luonnonvaraisesti uudistunutta järeäpuustoista vanhaa metsää ei ole varaa päästää häviämään.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Historiallisen Alppilan alueen keskeisimmät kalliot tulee säilyttää myös tuleville sukupolville sekä toimitila- ja asuinkortteleiden väliin suunnitella viheraluetta.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Asuinalueen lähiluonnon hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia. Mielestäni kaupunginosien omaleimaisuus tulee huomioida nykyistä paremmin, kuten kulttuurisesti arvokas Malmin lentokenttä ja sen toiminnan säilyttäminen myös tuleville sukupolville.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä ja Jotakin muuta: Matala siluetti on tärkeä osa Helsingin identiteettiä. Ymmärrän, että kaupunkimme tiivistäminen on välttämätöntä, mutta metropolialuetta tulisi rakentaa ja suunnitella yhdessä kokonaisvaltaisesti asukkaita kuunnellen.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen). Alue tarvitsee parannuksia, mutta rakentamisen määrää tulee kohtuullistaa.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Valitettavasti suunnittelun ajautuminen rakentamisen määrän ja sijoittajien voiton maksimoimisen välineeksi, ilmenee monissa paikoissa Helsingissä.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Ajattelen, että omalle itselleen tulee olla uskollinen.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet luonnon kiistattomat hyödyt ihmisen hyvinvoinnille. Luonnossa liikkumisella on osoitettu olevan lukuisia hyötyjä sekä fyysiselle terveydelle että mielenterveydelle.

Erityisen tärkeää on helposti saavutettava lähiluonto.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Merellinen sijainti on osa Helsingin perusluonnetta ja -olemusta. Virkistyskäyttöön avatut saaret tarjoavat meille kaupunkilaisille ja vierailijoille mahdollisuuksia tutustua ainutlaatuiseen saaristoon.

Mielestäni myös kaupunginosien omaleimaisuus tulee huomioida nykyistä paremmin, kuten kulttuurisesti arvokas Malmin lentokenttä ja sen toiminnan säilyttäminen myös tuleville sukupolville.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)